25e Édition - 16 / 17 nov. 2019

LU, vun 8 Joer un

Bei Geleeënheet vun der Aweiung vun der Gemengebibliothéik schreiwen a molen d’Schoulkanner Geschichten, déi an engem Buch gedréckt ginn. Dat Buch ka jiddwereen an der neier Bibliothéik ausléinen. Bis e Feier ausbrécht …